Achtergronddocumentatie

Certificaathouders van Zonnemaatje projecten kunnen veel informatie lezen over het project.
Denk aan informatie die je kreeg bij inschrijving.
Maar ook de formele documenten zoals statuten en een huishoudelijk reglement.

Ook publiceren we hier de informatie over de algemene ledenvergaderingen.

De gegevens van Nemerstroom kun je hier lezen.

Voor nieuwe projecten komt hier een doorverwijspagina.

Tenslotte is de Privacyverklaring opgenomen hoe we met persoonlijke gegevens omgaan.

Privacy verklaring

1.  Identiteit van de organisatie

De coöperatie Energie Opwekcoöperatie Zonnemaatje RWZI u.a., kortweg “Zonnemaatje RWZI Haaren”, heeft als doel om in de gemeente Haaren e.o. duurzame  energie op te wekken en te leveren via collectieve zonnestroomprojecten. Voor deze zonnestroomprojecten maakt de coöperatie gebruik van daken of velden die door particulieren, bedrijven en instellingen in Haaren e.o. beschikbaar gesteld worden.
Zonnemaatje RWZI Haaren is aangesloten bij Zon op Nederland, dat als organisatie is opgegaan in Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven.

Inwoners van Haaren en omgeving kunnen meedoen volgens het concept van de postcoderoosregeling. Zie voor nadere uitleg daarvan deze pagina. Onze leden kunnen in de projecten van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren.

Als coöperatie is Zonnemaatje RWZI Haaren verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de leden van deze coöperatie, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2.  Contactgegevens

Het bestuur is te bereiken via e-mail op: info@zonnemaatje.nl.
Het postadres is: Weth. Bressersstraat 1, 5076 GN Haaren.

3.  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zonnemaatje RWZI Haaren verwerkt uw persoonsgegevens voor de handelingen zoals bepaald in de ledenovereenkomst en de overeenkomst tot aankoop van certificaten, die met u als lid van de coöperatie zijn afgesloten. Het gaat daarbij o.a. om :

 • het afhandelen van uw betalingen en het uitkeren van de opbrengsten;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief,  een productieverslag en documenten van de ledenvergadering;
 • e-mailen of schrijven indien dit gewenst is vanuit uw lidmaatschap.

4.  Persoonsgegevens die wij verwerken

Zonnemaatje RWZI Haaren verwerkt uw persoonsgegevens als u lid bent van onze coöperatie en u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Initialen, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer(s)
 • EAN-code van uw elektriciteitsaansluiting (t.b.v. postcoderoos regeling)
 • Energiemaatschappij (naam, klantnummer en start- & einddatum leveringscontract)
 • Bankrekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling.
 • Aantal certificaten in de projecten waarin u deelneemt.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet

Onze coöperatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daar toestemming voor hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een lid jonger is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via een e-mail naar info@Zonnemaatje.nl.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Zonnemaatje RWZI Haaren neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Zonnemaatje RWZI Haaren heeft hier ook geen computerprogramma’s voor in gebruik.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zonnemaatje RWZI Haaren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanwege externe regelgeving van de Belastingdienst bewaren we uw gegevens tot 7 jaar na afloop van uw lidmaatschap.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Zonnemaatje RWZI Haaren verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zonnemaatje RWZI Haaren maakt gebruik van de administratieve hulpmiddelen en de website van Zon op Nederland – Energie Samen. Onze gegevens zijn daar beschermd volgens het privacy beleid van deze organisatie.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zonnemaatje RWZI Haaren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonnemaatje.nl

10. Personen hebben het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Zonnemaatje RWZI Haaren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij doen ons best uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en waar nodig te verbeteren. Indien u alsnog meent dat Zonnemaatje RWZI Haaren onzorgvuldig of niet adequaat met uw persoonsgegevens en/of uw verzoeken is omgegaan, kunt u zich tot dit instituut wenden. Dat kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zonnemaatje RWZI Haaren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via een e-mail naar info@Zonnemaatje.nl.

Zonnemaatje RWZI Haaren heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle bestuursleden alsmede projectmedewerkers die namens Zonnemaatje RWZI Haaren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op het bestand met gegevens, waarbijmwachtwoorden geregeld gewijzigd kunnen worden.
 • Wij maken gebruik van Dropbox voor opslag om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische Incidenten.
 • Wij maken gebruik van de ledenapplicatie van Zon op Nederland – Econobis voor het ledenbestand met persoonsgegevens.
 • De gegevens over uw bankrekening worden in het ledenbestand bewaard en gebruikt in het adresboek van onze rekening bij de Rabobank.
 • Bij het vermoeden van een onverhoopt datalek zijn we verplicht dit te melden bij het meldloket datalekken (via https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ook zullen we de betreffende personen daarover informeren.

Deze verklaring is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG), die per 25 mei 2018 is ingegaan voor de Europese Unie.

Het bestuur van de Coöperatie Zonnemaatje RWZI Haaren U.A.

Helvoirt, 12 maart 2020